Actievoorwaarden ‘Cadeaubon van € 10,- bij Bol.com door het schrijven van een review’

V1.0 dd. 01/01/2023

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Cadeaubon van € 10,- bij Bol.com door het schrijven van een review’ (hierna: “Actie”), die georganiseerd wordt door Pro-Verb Kerkhove (hierna aangeduid als: “organisator”). Deelname aan de Actie houdt acceptatie door de deelnemer (hierna: “de Deelnemer”) van de voorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze voorwaarden zal in overweging genomen worden. Organisator behoudt zich het recht voor om de promotionele Actie wegens overmacht op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de Deelnemers.

De Actie

Elke klant krijgt na het betalen van de slotfactuur een uitnodiging voor het schrijven van een review. U kunt deelnemen door een review op Google of Facebook achter te laten. Elke reviewer die een persoonlijke uitnodiging ontving, krijgt een cadeaubon van Bol.com ter waarde van €10,-. De gegevens van de Deelnemer zullen niet verstrekt worden aan derde partijen, tenzij men daar toestemming voor geeft.

Inhoudelijke voorwaarden Review

Wanneer de betaling van de slotfactuur voor de uitgevoerde werken ontvangen is, zult u een e-mail ontvangen waarin u wordt gevraagd om in een eerlijke review op Google uw ervaring te delen. Na de ontvangst van deze e-mail heeft u 30 dagen de tijd om een review schrijven. Na deze periode is de actie niet meer geldig.

Enkel volledige reviews worden komen in aanmerking, dit betekent:

  • Er werd een score gegeven
  • Bij elke review dient een ervaring te worden geschreven die de gegeven score verduidelijkt.

Door uw review te posten bevestigt u dat:

  • U ouder bent dan 18 jaar;
  • De review eerstehands ervaring beschrijft met Organisator;
  • U geen belangenconflict heeft met de Organisator;
  • U aanvaardt dat u door de Organisator kan worden gecontacteerd om te controleren of uw review waarheidsgetrouw is.

Elke Deelnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn beoordeling en stemt ermee in om volgende zaken niet te posten:

  • opmerkingen, afbeeldingen of URL’s die verwijzen naar websites die inhoud met een discriminerend karakter aanbieden, of die onwettige of schadelijke activiteiten promoten (of ogenschijnlijk promoten);
  • e-mailadressen, telefoonnummers of koppelingen naar andere Internetsites of dienstenplatforms.

Wanneer uw review is gepubliceerd, kunt u deze niet meer wijzigen. U kunt wel vragen deze review te verwijderen op het e-mail adres. De Deelnemer draagt, kosteloos en exclusief, alle rechten over inzake reproductie, vertegenwoordiging, vertaling, gebruik, exploitatie, aanpassing en distributie van de review die hij publiceert.

Looptijd actie

De actie loopt vanaf 1 september 2020, 00:00 tot en met een nader te bepalen datum.

De prijs

De te winnen prijs: 1x Cadeaubon van Bol.com t.w.v. € 10,-.

De cadeaubon is niet inwisselbaar voor een andere prijs.

Eén cadeaubon per klant.

Deelnemers

Deelname staat open voor een ieder boven de 18 jaar. Organisator heeft te allen tijde het recht om een Deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen. Organisator heeft het recht om een Deelnemer van de Actie buiten te sluiten indien blijkt dat de Deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

Als Deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijk persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan de Actie. Organisator behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.

Organisator kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de Deelnemer van een verkeerde naam, telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerde of onbekende Deelnemer.

Toestemming en vrijwaring

Deelnemer verklaart en garandeert dat zijn/haar inzending niet onrechtmatig is of anderszins in strijd met de wet, de goede zeden of de openbare orde. In het bijzonder verklaart en garandeert Deelnemer uitdrukkelijk dat zijn/haar inzending geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden. Organisator heeft het recht om een inzending te weigeren of onmiddellijk te verwijderen als zij vermoedt dat de inzending rechten van derden schendt of anderszins onrechtmatig is.

Deelnemer draagt de (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot zijn/haar review geheel en onherroepelijk en onvoorwaardelijk over aan Organisator. Deelnemer erkent dat deze overdracht tevens inhoudt dat de Organisator de inzending in alle huidige en toekomstige exploitatievormen kan exploiteren en gebruiken. Deelnemer verklaart bevoegd te zijn tot deze overdracht. Deelnemer doet tevens afstand van enig persoonlijkheidsrecht terzake zijn/haar inzending, voorzover de wet dit toelaat. Deelnemer erkent dat deze afstand mede inhoudt dat Organisator het recht heeft om de inzending naar eigen inzicht aan te passen.

Persoonsgegevens en Privacy

Door deel te nemen aan de Actie geeft de Deelnemer toestemming om zijn/haar in verband met de Actie verstrekte gegevens op te slaan in een gegevensbestand. Voorts geeft de Deelnemer aan Organisator toestemming om alle gegevens te verzamelen die Organisator noodzakelijk acht voor de organisatie van de Actie en de uitreiking van de prijs.

Wijziging voorwaarden en technische voorzieningen

Organisator kan te allen tijde deze voorwaarden, waaronder de in deze voorwaarden weergegeven de te winnen prijs, wijzigen; wij raden u daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Organisator garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die door de Organisator aan de Actie is besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te nemen.

Klachten

Als een Deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door Organisator georganiseerde Actie, dan kan de Deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Organisator kenbaar maken door middel van het sturen van een e-mail aan info@pro-verb.be, onder vermelding van ‘klacht actie – schrijf een review’.

Aansprakelijkheid

Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Organisator niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Organisator in het leven roepen. Organisator kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de uitvoering van de prijzen, en/of voor enige schade, van welke aard dan ook, die daaruit voortvloeit.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en de Actie is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen aangaande deze actie? Dan kun je een email sturen naar info@pro-verb.be.